Späť na HLAVNÚ STRÁNKU
           KONFIRMÁCIA

 

Info zo života konfirmandov nájdete tu: KONFIRMANDI  

   
   
 

V našej cirkvi platia pre konfirmáciu tieto pravidlá a sú záväzné v každom cirkevnom zbore

   
 

Záväzné úpravy č. 4/96 pre cirkevnozborovú prax v ECAV na Slovensku

 

E. Záväzné úpravy

 Upozornenie č. 6/95

predsedníctva ECAV na Slovensku,

ktorým sa vysvetľuje čl. 9 ods. 2 CÚ o konfirmačnej výučbe

1)   Konfirmačná výučba je dvojročná.

2)   Člen cirkvi môže byť pripustený na konfirmačnú prípravu len po dovŕšení 12. roku veku.

3)   Výnimky z týchto zásad povoľuje senior.

4)  Nie je možné povoliť súčasne výnimku z oboch zásad, spomenutých v bodoch 1 a 2 tohto upozornenia.

5)   Porušenie týchto zásad sa pokladá za hrubý disciplinárny priestupok.